Med fokus på Baltikum, barn och brobygge

Under våren firar Nordens hus en baltisk barnkulturfestival i anknytning till Reykjavik barnkulturfestival. Det breda programmet har planerats i samarbete med den litauiska och den lettiska skolan och baltiska kulturarbetare på Island. En del av evenemangen är riktade direkt till personer som talar språken som talas i de baltiska länderna medan resten riktar sig till en bred publik och har som målsättning att förmedla baltisk kultur och baltiska traditioner. Med den här satsningen vill vi dels visa att Nordens hus är en tillgänglig och inkluderande plats som välkomnar alla, dels vill vi motverka de stereotypa och ensidiga uppfattningar om människor med annan bakgrund som florerar i media och i kommentarsfälten.

På Island har media inte i samma utsträckning som i de övriga nordiska länderna arbetat för mångfald och tolerans och studier visar att den bild som isländsk media producerar av människor med utländsk bakgrund är tydligt negativt färgad. Som ett exempel kan nämnas att man ofta får veta nationaliteten på misstänkta brottslingar trots att det är helt irrelevant för ärendet i fråga. Under den senaste tiden har frågan om Corona-smittan och vem det är som för in den i landet skapat polemik. Diskussionen tog så hätska former att statsepidemiologen kände sig tvungen att ryta till och påpeka att sjukdomen ju är den enda fienden.

I och med att 18 % av invånarna på Island har en annan nationell bakgrund är det här förstås ett stort problem. Ett problem som media, stat och organisationer aktivt måste ta ansvar för att bryta ned.

Eftersom Nordiska ministerrådet sedan början av 1990-talet har haft ett nära samarbete med Estland, Lettland och Litauen har vi i Nordens hus i vårt inkluderingsarbete valt att sätta ett fokus på de baltiska folkgrupperna på Island. På Island finns det nämligen en betydande baltisk representation i befolkningen. Enligt information från statistikcentralen bor det 3299 litauer, 1965 letter och 166 ester på Island (jämfört med 3644 danskar, 2173 svenskar, 212 finländare och 1273 norrmän).

Kultur bygger broar och Nordens hus är en brobyggare. Den här gången handlar det om att etablera en lokal infrastruktur som för oss närmare varandra, ökar förståelsen och på så sätt motverkar främlingsfientlighet. Uppbackningen från våra baltiska samarbetspartner har varit överväldigande positiv, vilket får oss att känna stor vördnad och ett stort ansvar inför den här satsningen som bara är en början på ett långsiktigt arbete.

https://nordichouse.is/da/fyrir-born/baltnesk-barnamenningarhatid/