Volt – ett nytt kultur- och språkprogram för barn och unga

Volt – ett nytt kultur- och språkprogram för barn och unga
Nordisk kulturkontakt lanserar ett nytt nordiskt stödprogram med syfte att föra fram kultur för barn och unga. Programmet går under namnet Volt och den första ansökningsomgången öppnar 4.5 och stänger 8.5
Nordiska ministerrådet har reserverat ca 248 000 €/år för programmet. Barn och unga är ett prioriterat område för det nordiska kultursamarbetet. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga, bland annat vill man stärka ungas rättigheter och delaktighet i samhället. I Volt läggs också stor vikt vid ungas egen kreativitet och delaktighet i projekten.
Baskraven för Volt-ansökningar:
Alla som är verksamma inom kultur- och undervisningsfältet kan söka. Man kan söka stöd på 10 000 – 70 000 €. Det ska finnas minst 30 % annan finansiering. Kriterierna är att
 projektet är till för barn och unga i åldern 0 – 25 år
 projektet har fokus på ökad språkförståelse och kulturellt skapande
 sökanden är bosatt i Norden
 i samarbetet ingår minst tre nordiska länder
 projektet kommer att genomföras i ett eller flera nordiska länder
Vidare bedöms projektet enligt hur mycket det främjar nordiska möten, kultursamarbete samt språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga.
Mera information om Volts kriterier finns på Nordisk kulturkontakts webbplats:
Skandinaviska: https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/grants/volt
English: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/volt
Suomi: https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/grants/volt

Mera information fås av:
Turið Johannessen, programrådgivare
turid.johannessen@nordiskkulturkontakt.org
+358 10583 1023
Ola Kellgren, direktör, Nordisk kulturkontakt ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1001